LINUX

Các khoá học hiện có

Linux Professional Institute - LPIC-1 2021

Mục: LINUX

ELK Stack Advance

Mục: LINUX

ELK Stack Basic

Mục: LINUX
After completing course: ELK Stack Basic - Advance

ELK Stack Basic - Advance

Mục: LINUX

DOCKER FOUNDATION

Mục: LINUX
  • Giáo viên: Trong Nguyen

Linux 2

Mục: LINUX

Linux 1

Mục: LINUX

LPI Linux Essentials

Mục: LINUX

OpenStack Victoria

Mục: LINUX

Linux Professional Institute LPIC-1

Mục: LINUX
  • Giáo viên: Bang Pham Anh

Kubernetes Basic - Nov 2020

Mục: LINUX

Linux Professional Institute - LPIC-2

Mục: LINUX
  • Giáo viên: Bang Pham Anh

DOCKER AND CONTAINER VERSION 3 - OCT 2020

Mục: LINUX