LINUX

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ LỚP DOCKER CONTAINER BASIC 2NDCode Register (Điền vào ô Code Register khi bạn đăng ký course học):

Số_điện_thoại_DOCKER2ND

(VÍ DỤ: 0933000456_DOCKER062019)

NỘI DUNG KHÓA HỌC DOCKER CONTAINER BASIC


Bài 1: Tổng quan về Container

 • Xu hướng chuyển dịch từ Server Physical à Virtual Machine à Container

 • Application từ Monolithic à Microservice

Bài 2: Docker là gì

 • Nguồn gốc ra đời
 • Các nội dung xoay quanh về từ khoá Docker
 • Sơ lược về hệ sinh thái Docker

Bài 3: Cài đặt Docker

 • Cài đặt Docker trên Ubuntu/Windows

Bài 4: Docker Engine

 • Các thành phần cơ bản
 • Làm rõ chức năng của các thành phần

Bài 5: Images

 •  Làm việc với images
 • Các bước khi tạo image
 • Làm rõ sự khác biệt giữa images và container

Bài 6: Containers

 • Làm việc với container
 • Vòng đời của Container

Bài 7: Containerzing an app

 • Sử dụng Dockerfile để triển khai container
 • Một số lưu ý khi viết Dockerfile

Bài 8: Deploy Apps witch Docker Compose

 • Làm việc với container thông qua Docker Compose
 • Khác biệt giữa Dockerfile và Compose file

Bài 9: Docker Swarm

 • Tạo cluster với Docker Swarm
 •  Làm việc với Docker Swarm

Bài 10: Docker networking

 • Các loại network trong Docker
 • Các thuật ngữ về network trong Docker

Bài 11: Docker overlay networking

 • Các kỹ thuật được sử dụng trong overlay network

Bài 12: Volume và persistent data

 • Các loại volume trong Docker
 • Làm việc với external Storage

Bài 13: Security in Docker

 • Các công nghệ bảo mật trong container.HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ LỚP DOCKERCode Register (Điền vào ô Code Register khi bạn đăng ký course học):

Số_điện_thoại_DOCKER062019

(VÍ DỤ: 0933000456_DOCKER062019)

NỘI DUNG KHÓA HỌC DOCKER CONTAINER BASIC


Bài 1: Tổng quan về Container

 • Xu hướng chuyển dịch từ Server Physical à Virtual Machine à Container

 • Application từ Monolithic à Microservice

Bài 2: Docker là gì

 • Nguồn gốc ra đời
 • Các nội dung xoay quanh về từ khoá Docker
 • Sơ lược về hệ sinh thái Docker

Bài 3: Cài đặt Docker

 • Cài đặt Docker trên Ubuntu/Windows

Bài 4: Docker Engine

 • Các thành phần cơ bản
 • Làm rõ chức năng của các thành phần

Bài 5: Images

 •  Làm việc với images
 • Các bước khi tạo image
 • Làm rõ sự khác biệt giữa images và container

Bài 6: Containers

 • Làm việc với container
 • Vòng đời của Container

Bài 7: Containerzing an app

 • Sử dụng Dockerfile để triển khai container
 • Một số lưu ý khi viết Dockerfile

Bài 8: Deploy Apps witch Docker Compose

 • Làm việc với container thông qua Docker Compose
 • Khác biệt giữa Dockerfile và Compose file

Bài 9: Docker Swarm

 • Tạo cluster với Docker Swarm
 •  Làm việc với Docker Swarm

Bài 10: Docker networking

 • Các loại network trong Docker
 • Các thuật ngữ về network trong Docker

Bài 11: Docker overlay networking

 • Các kỹ thuật được sử dụng trong overlay network

Bài 12: Volume và persistent data

 • Các loại volume trong Docker
 • Làm việc với external Storage

Bài 13: Security in Docker

 • Các công nghệ bảo mật trong container.