FIREWALL

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ LỚP FORTINET SOLUTION:Code Register (Điền vào ô Code Register khi bạn đăng ký course học):

                  Số_điện_thoại_FGSLT0420 


Fortinet Adaptive Solutions

Course này bao gồm các buổi trình bày về sản phẩm và giải pháp chủ lực của Fortinet, theo từng hạng mục đáp ứng cho các nhu cầu thực tế đối với mô hình cơ quan/doanh nghiệp hiện đại, từ hạ tầng cơ sở cho đến bảo mật, từ Endpoint cho đến Cloud…

Agenda các buổi học như sau:

fortinet

·         Buổi 1: Secure Access: FortiAP, FortiSwitch

·         Buổi 2: Email Security: FortiMail

·         Buổi 3: Web Application Security: FortiWeb

·         Buổi 4: Advanced Threats Protection: FortiSandbox

·         Buổi 5: Endpoint Security: FortiClient

·         Buổi 6: Cloud Security: Fortinet & Cloud Intergated

·         Buổi 7: Application Delivery Network: FortiWAN & FortiADC

·         Buổi 8: Mangement & Analytics: FortiAnalyzer & FortiManager

Nội dung chính sẽ là phần trình bày và trao đổi giải đáp thắc mắc các bạn tham gia, cũng như hỗ trợ thêm thông tin và các tài liệu tham khảo liên quan sau buổi học.


Overview về Course Fortinet SolutionNội Dung Khóa Học:

Agenda:

+Day 1: Introduction

· Fortinet Overview

· Fortigate Introduction

+Day 2: Firewall Policy

· Firewall Objects and Policies

· Authentication

· Device Management

· Hand-on Lab

+Day 3: Networking features

· Interfaces

· DNS

· NAT

· DHCP

· Hand-on Lab

+Day 4: Advance Routing feature

· SD-WAN

· Policy Base Route

· Hand-on Lab

+Day 5: Logging and Monitoring

· Fortiview

· Logging

· Reporting

· Hand-on

+Day 6: Web Filtering & Application Control

· Web Filtering features

· Applications Control features

· Hand-on Lab

+Day 7: Antivirus & IPS

· Antivirus features

· IPS features

· Hand-on Lab

+Day 8: VPN

· SSL VPN

· IPSec VPN

· Hand-on LabAgenda:

+Day 1: Introduction

· Fortinet Overview

· Fortigate Introduction

+Day 2: Firewall Policy

· Firewall Objects and Policies

· Authentication

· Device Management

· Hand-on Lab

+Day 3: Networking features

· Interfaces

· DNS

· NAT

· DHCP

· Hand-on Lab

+Day 4: Advance Routing feature

· SD-WAN

· Policy Base Route

· Hand-on Lab

+Day 5: Logging and Monitoring

· Fortiview

· Logging

· Reporting

· Hand-on

+Day 6: Web Filtering & Application Control

· Web Filtering features

· Applications Control features

· Hand-on Lab

+Day 7: Antivirus & IPS

· Antivirus features

· IPS features

· Hand-on Lab

+Day 8: VPN

· SSL VPN

· IPSec VPN

· Hand-on Lab